BeZaVa – Wat betekent het voor u?

Hier staat wat u wel kunt u doen naar aanleiding van de Wet BeZaVa

– Hoe voorkomt u dat u verrast wordt door consequenties van de BeZaVa?
– Hoe bereikt u dat uw Ziektewet premie zo laag mogelijk blijft?

In 2006 is de sociale verzekeringswetgeving ingrijpend gewijzigd. De oude Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) is vervangen door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Doel van de aanpassing was om minder werknemers gebruik te laten maken van de wettelijke voorzieningen. Belangrijke insteek daarbij was uit te gaan van wat werknemers nog wel kunnen in plaats van wat ze niet (meer) kunnen.

Werknemer met contract voor onbepaalde tijd
Een eventuele WIA-uitkering wordt voorafgegaan door een periode van 24 maanden waarin de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. In deze periode hebben de werkgever en werknemer de plicht (daarin begeleid door een ARBO-dienst) er alles aan te doen om de werknemer weer zo snel en volledig mogelijk aan het werk te hebben. Omdat niet meewerken zowel voor de werkgever als de werknemer financiële consequenties kunnen hebben, zijn beide partijen normaal gesproken gemotiveerd om aan herstel te werken.

Werknemer met contract voor bepaalde tijd
De loondoorbetalingsverplichting van 24 maanden geldt bij werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Voor zieke medewerkers met een contract voor bepaalde tijd stopt de loondoorbetalingsplicht op einddatum contract. Na die datum ontvangt de ex-werknemer een uitkering op basis van de Ziektewet. Deze uitkering is een financieel ‘vangnet’ voor de ex-werknemer en hij wordt daarom ‘vangnetter’ genoemd. Na het verstrijken van de 24-maanden ziekte periode (wordt tot einddatum contract doorbetaald door de werkgever, daarna uitkering Ziektewet) volgde instroom in de WIA.
Conference success
Financieel belang van werkgever bij herstel vangnetters
Door de wetssystematiek, was het voor een werkgever vanuit financieel oogpunt niet interessant of een werknemer met een tijdelijk contract wel of niet ziek uit dienst ging. De werkgever betaalde Ziektewet premie en vanuit de collectieve pot werden vangnetters betaald. Ook het UWV keek vervolgens niet of nauwelijks om naar vangnetters, waardoor dit een ‘vergeten’ groep was. Dat bleek ook uit de instroom van vangnetters in de WIA. Deze instroom is veel hoger dan de instroom vanuit dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit was reden voor de overheid om er voor te zorgen dat werkgevers een financieel belang krijgen bij:
– het voorkomen dat medewerkers met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan
– het stimuleren van herstel van zieke medewerkers na afloop van een contract voor bepaalde tijd
Dat is de reden dat de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in het leven geroepen is.

Gedifferentieerde Ziektewet premies
De ziektewet premie die u vanaf 2015 betaalt is afhankelijk van de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan. Het meetpunt ligt daarbij 2 jaar eerder. Dus de instroom van zieke medewerkers in de Ziektewet in 2013 bepaalt uw Ziektewet premie in 2015. De wijze waarop het percentage Ziektewetpremie bepaald wordt hangt af van de grootte (loonsom) van uw bedrijf.

Klein bedrijf met een loonsom tot +/- 314.000,- euro
Dan is de premie gebaseerd op uitkeringen in de sector
(volledig sectorale premie)
Middelgroot bedrijf met een loonsom tussen +/- 314.000,- en 3.140.000,- euro
Dan is de premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector en deels individueel (hoe groter de werkgever des te meer individueel bepaald)
Groot bedrijf met een loonsom van meer dan 3.140.000,- euro
Dan is de premie volledig gebaseerd op toegekende uitkeringen aan (ex-) werknemers van dat bedrijf
(volledig individuele premie)

Wat is uw belang?
Uw belang is uw Ziektewetpremie zoveel mogelijk te beperken. Dit kunt u doen door ‘eigenrisicodrager’ te worden voor de Ziektewet. Het mes kan dan aan twee kanten snijden:
– De premie die u aan de verzekeraar betaalt kan substantieel lager liggen dan de premie die u verschuldigd bent aan het UWV
– Medewerkers die ziek uit dienst gaan worden begeleid door een professionele organisatie met als doel spoedig herstel van medewerker

Wanneer is eigenrisicodrager voor de Ziektewet aantrekkelijk?
Of eigenrisicodrager worden voor u aantrekkelijk is, hangt af van een aantal factoren. In de regel is eigenrisicodragerschap voor bedrijven met een loonsom van minder dan € 750.000 niet interessant. Bij een loonsom van meer dan € 750.000 kan eigenrisicodragerschap aantrekkelijk zijn.

Een voorbeeld
Over welke financiële risico’s hebben we het? We geven een voorbeeld ter verduidelijking.
Stel u heeft een loonsom van € 3.000.000. De minimale ZW-premie bedraagt 0,12%, is € 3.600.
Stel u had in 2014 1 of 2 werknemers met een tijdelijk contract, die ziek uit dienst zijn gegaan. De consequentie voor uw premiepercentage in 2016 kan zijn een verhoging tot 1,24%. Bij een zelfde loonsom leidt dat tot een ZW premie in 2016 van € 37.200.

Wat we doen
Het zal duidelijk zijn dat u hier een tweeledig belang heeft:
– Hoe voorkomt u dat u verrast wordt door consequenties van de BeZaVa?
– Hoe bereikt u dat uw Ziektewet premie zo laag mogelijk blijft?

Vervolg
Wij onderzoeken graag wat in uw situatie de financiële voordelen zijn van eigen risicodragerschap voor de BeZaVa, mail Siemon Vegter of bel 030-2326321.

Terug naar de nieuwsbrief