Hoe werkt een claim bij aansprakelijkheid?

Bij de meeste verzekeringen wordt bij een schade (een claim) gekeken naar de polis en de voorwaarden. Staat de gebeurtenis beschreven onder de gedekte gebeurtenissen en zijn de juiste zaken/adressen verzekerd? Dan volgt vaak een uitkering. Bij een aansprakelijkheidsverzekering zijn in veel gevallen de leveringsvoorwaarden van belang. Dit geldt zeker wanneer een dienst wordt geleverd of een product wordt gekocht.

 

Wat gebeurt bij een claim?

Er wordt vastgesteld of  sprake is van aansprakelijkheid. Daarvoor zijn er op hoofdlijnen drie vereisten:

  1.  Er is sprake van een foutief handelen of nalaten;
  2.  Er is sprake van financieel nadeel, of zaak- letselschade;   
  3.  Er is causaal verband tussen 1 en 2.

 

De claim wordt (zo spoedig mogelijk) gemeld bij de verzekeraar, die ook de eventuele verdediging voor zijn rekening neemt (is onderdeel van de verzekeringsdekking). De hoogte van de schade wordt vastgesteld. Hier wijkt de aansprakelijkheidsverzekering af van veel andere verzekeringen: er wordt gekeken wat tussen partijen is overeengekomen en wat in de gebruikte voorwaarden staat vermeld. In de leveringsvoorwaarden worden vaak beperkingen opgelegd aan de hoogte van de eventuele aansprakelijkheid. Deze beperkingen gelden ook in de afwikkeling van een claim, zelfs wanneer de wekelijke schade hoger is.

 

Enkele voorbeelden:

•          Een ICT-leverancier maakt een fout en het netwerk van zijn klant komt twee dagen helemaal stil te liggen. Schade € 100.000. Er wordt voldaan aan de drie eisen van aansprakelijkheid en de schade is vastgesteld op € 100.000. Er is een verzekerd bedrag van € 2.500.000. In de gehanteerde leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid van de ICT-leverancier beperkt tot de jaarlijkse fee die de klant betaalt aan zijn ICT-leverancier. Dit is € 25.000. De verzekering betaalt (afgezien van eigen risico’s) maximaal een bedrag van € 25.000.

•          Een leverancier van zout levert 100 kilo zout aan een producent van sauzen. De saus wordt geproduceerd en dan blijkt het zout niet het juiste zout te zijn. De gehele productiebatch van € 50.000 is onbruikbaar en kan vernietigd worden. Er wordt voldoen aan de drie eisen van aansprakelijkheid en de schade is vastgesteld op € 50.000. In de gehanteerde leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de waarde van de geleverde producten. Kosten van het zout waren € 250. De verzekering betaalt (afgezien van eigen risico’s) maximaal een bedrag van € 250.

•          Een grote klant eist dat zijn inkoopvoorwaarden worden gehanteerd. Leverancier heeft geen keus en gaat hier mee akkoord. In de inkoopvoorwaarden staat dat de leverancier aansprakelijk is voor alle (directe en indirecte) schade. De polis van de leverancier dekt alleen de directe schade. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bedrijfsschade van de afnemer niet is verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier, maar de leverancier moet deze volgens de inkoopvoorwaarden wel betalen.

 

Uit deze voorbeelden blijkt dat er een gat bestaat tussen de uitkering van de verzekeraar en de werkelijke schade. Zorg dat u bewust bent van de invloed van de consequenties van de gehanteerde voorwaarden en de inhoud (en aanpassing) van de verzekering. Dit kan achteraf veel problemen voorkomen.

 

Heeft u vragen over de inhoud van uw leveringsvoorwaarden? Neem contact met ons op.

Contact opnemen