990

Invoering nieuwe pensioenwetgeving. De laatste wijzigingen!

Nadat de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving een aantal keer uitgesteld is, lijkt de datum van invoering nu vast te staan: 1 juli 2023. De Tweede Kamer is in december akkoord gegaan met de invoering. Als er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is voor invoering van de Wet, hebben we op 1 juli een nieuwe pensioenwet. 

Bij de laatste behandelingen in de Tweede Kamer zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het voert wat ver om die wijzigingen hier uitgebreid te bespreken, maar we geven wel de hoofdlijnen aan van de belangrijkste aanpassing die te maken heeft met nabestaanden pensioen, namelijk de uitloopdekking bij uit dienst gaan van een medewerker. 

Nabestaandenpensioen na invoering van de wetgeving

Een van de reeds bestaande wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen is dat het systeem om de hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen vast te stellen verandert. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan een achterblijvende partner (en kinderen) als een medewerker komt te overlijden. Op dit moment is het bedrag van het verzekerde nabestaandenpensioen de uitkomst van een formule met de elementen diensttijd, pensioengevend salaris en een opbouwpercentage. Als gevolg van de nieuwe wetgeving wordt de berekening simpeler en de uitkering over het algemeen hoger. Het te verzekeren nabestaandenpensioen mag maximaal 50% van het laatst verdiende salaris bedragen.

Overigens geldt ook voor deze wijziging dat die pas van toepassing is als er geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsregime. Dat overgangsregime loopt tot uiterlijk 1 januari 2027. Dus als u gebruik maakt van het overgangsregime, blijft het systeem van nabestaandenpensioen zoals dat nu is. Opteert u wel direct voor de nieuwe wetgeving, dan is ook de nieuwe systematiek voor het verzekeren van nabestaandenpensioen van toepassing. 

Aanpassing van uitloopdekking nabestaandenpensioen

Wat door de nieuwe wetgeving nog niet opgelost werd door de bovengenoemde aanpassing van het nabestaandenpensioen, is de situatie dat het dienstverband met een medewerker beëindigd wordt en er geen aansluitend dienstverband is. Want in die situatie zou het tijdens dienstverband verzekerde nabestaandenpensioen alsnog komen te vervallen. Eerdere invulling van deze omissie is in de laatste ronde om te komen tot aanname van het wetsvoorstel verder aangescherpt. Door een uitloopdekking blijft het nabestaandenpensioen (tijdelijk) in stand nadat het dienstverband is beëindigd.

Laatste aanpassingen uitloopdekking nabestaandenpensioen

 • Dit was 3 maanden. Nu kan in de regeling een uitloopperiode van 3 of 6 maanden worden afgesproken;
 • Er komt ook een uitloopperiode voor deelnemers die in de Ziektewet zijn beland bij uitdiensttreding of als ze tijdens de WW-periode in de Ziektewet belanden;
 • Ook het wezenpensioen is nu gedekt tijdens de uitloopperiode;
 • Als iemand na de uitloopperiode kiest om de risicodekking vrijwillig voort te zetten, is de dekking alleen voor partnerpensioen;
 • Een deelnemer kiest alleen aan het begin voor voortzetting, de dekking loopt standaard door totdat de medewerker aangeeft te willen stoppen;
 • Premie komt ten laste van het pensioenkapitaal;
 • Deelnemer heeft recht om de dekking minimaal 15 jaar voort te zetten, uiterlijk tot AOW datum;
 • Minimale duur afgesproken in de regeling (vanuit uitvoerder) is 15 jaar.
   

Overige aanpassingen voor aanname wetsvoorstel door Tweede Kamer

Onderstaand treft u een korte omschrijving van een aantal andere ‘laatste moment wijzigingen’.

Beleggingspensioen

 • Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen vast of variabel (meebewegen met beleggingen) zijn.

 

Witte vlek

 • Werkgever moet op loonstrook melden of er wel of niet pensioen is opgebouwd. Ook komt er een melding op Mijnpensioenoverzicht.nl van medewerkers als zij geen pensioen opbouwen;
 • Er is geen wachttijd meer voor pensioen en maximale toetredingsleeftijd wordt 18 jaar;
 • Er wordt gewerkt aan een execution-only basis pensioenregeling voor kleine / startende ondernemingen;
 • Streven naar halvering van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw op 1-1-2028 (nu 936.000);
 • Invoering van pensioenplicht staat op de agenda.
   

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u specifieke vragen naar aanleiding van uw pensioenregeling of de nieuwe wetgeving? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend informatie gesprek. 

Contact
Neem vrijblijvend contact op

Onze Pensioenadviseurs

 • Toon alles
 • Werknemerspensioen
 • Internationaal verzekeren