Ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt

Algemeen

Taxeren en Indexeren verzekerde bedragen 

Veel verzekeraars wensen dat de verzekerde bedragen actief worden gecontroleerd en geïndexeerd. Dit heeft te maken met het feit dat de inflatie harder stijgt dan de index. Hierdoor kan er sprake zijn van onderverzekering als verzekerde bedragen niet tijdig worden getaxeerd, gecontroleerd en geïndexeerd. Het laten taxeren van verzekerde bedragen om de juiste verzekerde bedragen te verzekeren blijft dus een hot item. Het inspectie-apparaat van verzekeraars draait op volle toeren. Men is druk bezig met het inlopen van de achterstand die door COVID-19 is ontstaan. 

Internationalisering

Wij zien een toenemende interesse voor ondernemen in het buitenland. Zowel export als ook het starten van eigen entiteiten over de grens. Nederlandse bedrijven lopen vaak tegen de grenzen van de mogelijkheden aan van hun huidige verzekeraars. De traditionele Nederlandse verzekeraars willen en kunnen deze dekking niet bieden en trekken hun handen af van het internationale risico van hun Nederlandse klanten. De verzekeraars die wel internationaal dekking kunnen bieden hanteren vaak hoge minimumpremies. Dit betekent vaak een uitdaging voor internationaal werkende middelgrote ondernemingen. Wij kunnen deze bedrijven goed helpen!

ESG

ESG (Environmental, Social en Governance) speelt een steeds grotere rol in het beleid van verzekeraars. Om aan te sluiten bij de ESG-doelstellingen zal dit in de toekomst steeds meer deel gaan uitmaken van de acceptatiecriteria en de premiestelling. Hiermee kan gestuurd worden op de parameters van de portefeuille en zo op de instroom, uitstroom en/of veranderingen in gedrag van verzekerden. 

Cyberverzekeringen

Uitdagende sectoren

De cyberverzekeringsmarkt heeft de afgelopen jaar een aanhoudende periode van moeilijke marktomstandigheden gekend. Ondanks de premieverhogingen die in deze periode zijn doorgevoerd, zijn er nog steeds gebieden die ondermaats presteren. Helaas blijven de maakindustrie, groothandel en logistieke sector voor verzekeraars verlieslatend. Een aantal verzekeraars heeft zich teruggetrokken uit bepaalde sectoren. Cyberdreigingen hebben het afgelopen jaar ook in de zorgsector geleid tot incidenten waarbij data werd gelekt, financiële fraude werd gepleegd en systemen en diensten tijdelijk niet beschikbaar waren. 

Veranderende doelgroep

Eerdergenoemde sectoren lijken het doelwit te zijn van cybercriminelen omdat de cyberbeveiliging in deze sectoren vaak lager is dan gemiddeld. Hierdoor hebben fabrikanten, groothandelaren en distributeurs de afgelopen jaren niet alleen een toename van de frequentie van ransomware-aanvallen gezien, maar ook een toename van de ernst van ransomware-aanvallen. Bovendien lijken dreigingsactoren zich af te wenden van aanvallen op de grotere organisaties die kunnen leiden tot meer toezicht door nationale regeringen of wetshandhavers. In plaats daarvan richten ze zich op bedrijven die actief zijn in het middensegment, met name bedrijven met een omzet van meer dan € 50 miljoen.

Beveiligingsmaatregelen

De volgende beveiligingsmaatregelen helpen organisaties de kans te verkleinen dat ze slachtoffer worden van een ransomware-aanval en/of de impact van een dergelijke gebeurtenis beperken:

 • Multifactor-authenticatie (MFA) voor alle externe toegangen tot het netwerk;
 • MFA voor alle bevoorrechte gebruikersaccounts (bijv. IT-beheerdersaccounts);
 • Offline back-ups die volledig losgekoppeld en ontoegankelijk zijn van de live omgeving van de organisatie of back-ups in de Cloud beveiligd door MFA;
 • Een oplossing voor endpointdetectie en -respons (EDR) geïmplementeerd op alle endpoints;
 • Een oplossing voor netwerkbewaking om de organisatie te waarschuwen voor verdachte activiteiten of kwaadaardig gedrag op het netwerk;
 • Phishingtraining en gesimuleerde aanvallen voor alle medewerkers;
 • E-mailfiltersoftware om alle inkomende en uitgaande berichten te scannen en te filteren op spam en schadelijke inhoud;
 • Regelmatig computersystemen updaten en kritieke patches uitvoeren met betrekking tot zero day-kwetsbaarheden zodra deze door de leverancier worden vrijgegeven.

Transportverzekeringen

Oorlog Oekraïne

De verzekeringsmarkt voor het transport van goederen stond volledig in het teken van de oorlog in Oekraïne. Als een gevolg daarvan kregen alle polissen met een dekkingsgebied Europa of Wereld per vervaldag te maken met een beperking of volledige uitsluiting van transporten van, naar en door Oekraïne, Rusland en Belarus. Verzekeraars konden of mochten geen alternatieven aanbieden voor relaties die te maken hadden met bedrijfsrisico’s in deze gebieden. Uitstel met een paar maanden was het hoogst haalbare resultaat voor deze klanten. 

Onvoorspelbare markt

In deze internationale en snel bewegende markt zijn we in sterke mate afhankelijk van de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Inflatie, oorlogen, aanslagen, rellen, protesten en stakingen hebben vaak een grote impact op de resultaten en capaciteit van de transportverzekeraars. Een voorbeeld hiervan was de acties van milieuactivisten gericht op het bekladden van bekende schilderijen in musea. Deze acties hebben geleid tot een enorme stijging van de premies in deze sector binnen de transportmarkt voor het afdekken van deze risico’s. Het is moeilijk te voorspellen wat het komende jaar aan veranderingen in deze markt zal brengen. 

Brandverzekeringen

Stabiliserende markt 

De brandmarkt lijkt langzaam te stabiliseren. Dit zagen wij tijdens de januariprolongatie aan twee ontwikkelingen: 

 1. Premiestijgingen van gemiddeld zo’n 5% (merendeel van de verzekeraars ging akkoord met het controleren en indexeren van verzekerde bedragen) 
 2. Het aantal opzeggingen (bepaalde verzekeraars zegden hun eigen portefeuille beperkt op om meer tijd te hebben voor nieuwe zaken) neemt af

Verzekeraars hebben wel te maken met verhogingen vanuit herverzekeraars.  Dit kan in de loop van het jaar gevolgen hebben voor de premies die verzekeraars (door) berekenen. 

Dekkingen, contracten en capaciteit 

Verzekeraars vragen ons vaker hogere eigen risico’s en Loss Limits in de polis op te nemen om zo hun exposure te beperken. Een aantal verzekeraars heeft hun minimumpremie verlaagd, waardoor we voor het MKB meer capaciteit tot beschikking hebben. Daarnaast komt er ook met de toetreding van nieuwe verzekeraars op de Nederlandse markt meer capaciteit beschikbaar. Door de aanhoudende inflatie en de daarbij stijgende verzekerde bedragen is het goed dat er extra capaciteit is, omdat verzekeraars bij grote verhogingen van verzekerde sommen terug moeten in aandeel.

Preventie en keuringen 

Veel bedrijven zijn bezig met preventie en keuringen, waardoor het soms langer duurt voordat een keuring kan plaatsvinden. Ondanks het feit dat verzekeraars hier soepel mee omgaan, is het goed om ervoor te zorgen dat u tijdig een afspraak maakt.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

In zijn algemeenheid zien verzekeraars dat het aantal meldingen van schade toeneemt. Daarnaast zijn de effecten te zien van de problemen in de distributieketen (langere levertijden, gestegen prijzen in energie en grondstoffen). Maar ook beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in alle gelederen van de samenleving, de stijgende rentes en de hoge inflatie zijn actuele problemen. Dit leidt tot hogere claimkosten en is van invloed op de technische voorzieningen die door verzekeraars aangehouden moeten worden.

Ook uitkeringen bij personenschade (denk aan werkgeversaansprakelijkheid) laten een stijging zien. Met name bij grote werkgevers in sectoren waar bedrijfsongevallen of bedrijfsziekten relatief vaker voorkomen, kan dit voor verhoging van de premie of eigen risico zorgen.

De oorlog in Oekraïne heeft als gevolg dat verzekeraars het dekkingsgebied van de verzekering kunnen beperken. De aansprakelijkheid voor schade in Rusland of de door Rusland geannexeerde gebieden is dan niet verzekerd.

Verzekeraars zijn huiverig voor aansprakelijkheid voor schade door uitstoot van bijvoorbeeld PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen). PFAS’en zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, antiaanbaklagen in pannen, kleding, textiel en cosmetica. De stoffen komen in het milieu door emissies uit fabrieken die de stoffen maken of gebruiken. Sommige verzekeraars wensen voor deze industrie geen verzekering meer aan te bieden.

Beroepsaansprakelijkheid

De verlenging van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is relatief rustig verlopen. Zoals verwacht hebben verzekeraars zich qua aanpassing van voorwaarden en premies beperkt tot specifieke beroepsgroepen en polissen met een hoge schadelast. Wel geldt in zijn algemeenheid dat de frequentie van beroepsaansprakelijkheidsschades en de hoogte van de gemiddelde schadelast toeneemt. Dit leidt nog niet tot hogere premies.

Verzekeraars gaan verschillend om met het cyberrisico. De ene verzekeraar neemt een volledige uitsluiting op waar andere verzekeraars een beperkte (aansprakelijkheids-) dekking bieden. Met een aanvullende dekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is overigens niet het gehele cyberrisico afgedekt. Verzekeraars willen het cyberrisico zoveel mogelijk afdekken op de daarvoor bestemde cyberverzekering waarop onder andere ook eigen schade gedekt is.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wij verwachten dat de rust op de D&O-markt nog niet zal terugkeren in 2023. Verzekeraars hebben de laatste jaren hun portefeuilles al flink onder handen genomen, waarbij limieten zijn verlaagd en premies zijn verhoogd. Desondanks verwachten wij ook dit jaar een onrustige markt met mogelijk verdere premiestijgingen.

De verzekeraars anticiperen hiermee op een verslechterd risicoprofiel voor rechtspersonen door onder andere de volgende maatschappelijke ontwikkelingen:

 • Doorzetting van onzekere tijden (de oorlog in de Oekraïne leidt tot verdere verslechtering);
 • Toenemende rol van ESG-wetgeving die is aangescherpt met meer druk op ondernemingen;
 • Toegenomen activistische dynamiek met impact op ondernemingen;
 • COVID-19 (terugvordering subsidie en aanpak fraude);
 • Onrust op de cryptomarkt;
 • Forse toename van het te verwachten aantal faillissementen.

Ook de stijgende kosten voor het voeren van verweer zorgt voor druk op de premies.

Heeft u vragen over deze of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op!

Bel ons of stuur een mailtje! We helpen je graag bij beantwoording van jouw vragen.